حرفهای ناگفته

باید بالا بیاورم
همه ی بغض های کالی را که خوردم
و خوابهای مسموم تنهایی ام را
انگشتم را ته گلویم فرو می برم
تا بالا بیاورم
همه ی حرف هایی را که نگفته قورتش دادم
و استخوانش راه تنفسم را بسته
انگشتم را بیشتر فرو می برم
هق هق
عقده هایم بیرون می پرد
اشکم در می آید....

/ 2 نظر / 4 بازدید