درین دنیا به دنبال چه می گردی؟؟؟

 نمی یابی نشان هرگز
        برو بگذر از این دنیا
             از این دنیای وحشت زا
                 از این دنیا که خاموش است
                       سراسر غرق کابوس است.....

/ 1 نظر / 3 بازدید
بام ایران سیتی

به دنبال کدامین قصه و افسانه می گردی / در این بیغوله رد پایی از انسان نمی یابی