لحظه ی دیدار نزدیک است...

 

 

 

لحظه دیدار نزدیک است

 

باز من دیــوانه ام، مستم!

 

باز می لرزد، دلم، دســتم

 

باز گویی در جهان دیگری هستم!

 

های! نخراشی به غفلت گونه ام را،

 

تیــــــغ

 

هـــای، نپریشی صفای زلفکم را،

 

دســـــت

 

و آبرویم را نریزی،

 

 دل . . .

 

  ای نــخورده مستــ !   

 

لحظه ی دیدار نزدیک است . . . 

 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
غزال

نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس بپکیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هی با احساسات من بازی میکنییییییییییییییییییییییییییی اصلا عاجزم از اینکه بگم چقدر محشر بود!!! فقط میتونم بگم:" عشقمان میباشید!"