انفجار

باور نمی کنم
مرده ای خودش را از پنجره بیرون پرت کند

به دیوار فکر می کنم
و پرنده ای که از حلق ساعت بیرون زده بود
خاطره ای که نمی خواست بمیرد

باید زمین وارونه شده باشد
که قاب عکس بر عکس نگاه می کند
به انفجار فکر می کنم
به پنجره
و پرنده ای که از حلق ساعت بیرون پریده بود
خاطره ای که دوست داشت زندگی کند

من باور نمی کنم
که مرده ای خودش را از پنجره بیرون پرت کند...

/ 0 نظر / 5 بازدید