هوا سرد و مه آلود است
     فضای اینجا آلوده است
         هوای سینه آشفته است
            غم و غصه فراوان است


آسمانی تاریک
   برگهایی ریخته
           ماه خاموش
               نفس هایی سرد و بی روح....

 
خنده های الکی
    اشکای یواشکی
        مردن صداقت و
             دوستای دروغکی....


نقطه نقطه
   خط به خط
       سیاهی صف به صف

نور امید کجاست؟؟؟
         گم شده تو این نفس....

/ 0 نظر / 3 بازدید